Rotterdammer Pieter Vis neemt afscheid op Nieuwjaarsconcert in de Laurenskerk te Rotterdam

def-danel-en-pieter-2008-dec-21-kl
pamflet-7-jan-2017-kl-defkopie-jpg-def-pvddddOp zaterdag 7 januari 2017, aanvang 15.00 uur, vindt in de Grote of Sint Laurenskerk het Nieuwjaarsconcert plaats met het DEV mannenkoor uit Kampen. Op dit middagconcert zal de in Rotterdam geboren Pieter Vis (67) definitief afscheid nemen als concertzanger.

Hij debuteerde in deze kerk als solist in de jaren zestig bij het vermaarde Rotterdams Jongenskoor o.l.v. zijn oprichter en dirigent, wijlen Freek Velders. Daarna soleerde hij in binnen- en buitenland als jongenssopraan waaronder bij de Wiener Sängerknaben in Oostenrijk.

Nadat Pieter Vis in 1977 zijn staatsdiploma klassieke solozang had behaald, verwierf hij direct internationale faam als bas-bariton. Ruim 25 grammofoonplaten en tientallen CD’s verschenen van hem waarop hij vaak werd begeleid door bekende organisten en pianisten, onder wie Piet van Egmond, Feike Asma en Simon C. Jansen. Met de nu 87-jarige meesterpianist Daniel Wayenberg trad hij al in de jaren tachtig op in de Doelen te Rotterdam. Recentelijk waren ze als duo nog te horen in de Kleine Zaal van het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam.

1968-laurenskerk-1

Pieter Vis zong veel oratoria en vertolkte diverse operarollen, maar richtte zich vooral op het geestelijke lied en volksliederen uit vele landen. In 1996 kreeg hij een gouden CD voor 100.000 verkochte platen/CD’s. Naast zijn 40-jarige zangersloopbaan organiseerde hij in de afgelopen 17 jaar in Antwerpen een serie zomerconcerten met als titel ‘Jong Talent uit de Lage Landen’, die druk werden bezocht. In de afgelopen vier decennia verzorgde hij kerstconcerten in Dordrecht, Houten, Utrecht, Rotterdam en in diverse steden van België.
Vanmiddag zingt hij het voor de laatste keer het mooie Franse kerstlied ‘Cantique de Noël’ van Adolph Adam en het lied ‘De Heilige Stad’ (The Holy City) van Stephen Adams. Met deze twee liederen heeft hij al die jaren zijn talloze bezoekers weten te ontroeren. Meesterpianist Daniel Wayenberg, zal hem aan de concertvleugel begeleiden.

Pianist Daniel Wayenberg en bas-baritonzanger Pieter Vis. (AD/De dordtenaat/Cult) FOTO: © Elza Vis-De Clercq Stichting Houten, NL , 2009.

Pianist Daniel Wayenberg en bas-baritonzanger Pieter Vis. (AD/De dordtenaat/Cult) FOTO: © Elza Vis-De Clercq Stichting Houten, NL , 2009.

Met het Kampens Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ zal Pieter Vis verscheidene soli vertolken in de bewerking van wijlen Klaas Jan Mulder. Het koor staat o.l.v. Gerwin van der Plaats . Marco den Toom bespeelt het grote vermaarde Laurensorgel van Marcussen & Søn, Denemarken. Tevens wordt er op deze middag aandacht geschonken aan het 100-jarig Jubileum van dit zo bekende mannenkoor.

266px-rotterdam_laurenskerk

A New Year’s Concert with the known Kampens male DEV
and as soloist bass-baritone Pieter Vis

Dutchman Pieter Vis says goodbye on New Year’s concert in the Laurens Church in Rotterdam On this New Year’s Concert with the DEV male choir from camps in Rotterdam will the born bass-baritone Dr. Vis (67) say goodbye as a concert singer. He started as a boy soprano in the sixties when the then renowned Rotterdam Boys led by Min its founder and conductor, the late Freek Fielder. Then he was soloist at home and abroad, including the Vienna Boys’ Choir in Austria. After Pieter had in 1977 obtained his state diploma classical solo singing, he acquired direct international fame as a bass-baritone.

go-dersjant-1-aankondiging-lp-1981-s

More than 25 records and dozens of CDs published by him in which he was often accompanied by renowned organists and pianists, including Piet van Egmond, Asma and Simon C. Jansen. With now 87-year-old master pianist Daniel Wayenberg he performed already in the eighties in the Doelen in Rotterdam. Recently, they were as a duo to hear in the Kleine Zaal of the Concertgebouw in Amsterdam. Pieter Vis sang many oratorios and performed various operatic roles, but mainly focused on the spiritual song and folk songs from many countries. In 1996 he was awarded a gold CD sold 100,000 records / CDs.

In addition to his 40-year-old singer career he organized in the last 17 years in Antwerp a series of summer concerts entitled “Young Talent from the Low Countries’, which were well attended. In the past four decades he performed Christmas concerts in Dordrecht, Houten, Utrecht, Rotterdam and in several cities in Belgium. This afternoon he sings for the last time the beautiful French Christmas carol ‘Cantique de Noël’ by Adolph Adam and the song ‘The Holy City’ by Stephen Adams. With these two songs he has all these years been able to move numerous visitors. Master pianist Daniel Wayenberg, will accompany him on the grand piano.

With Kampens male ‘Unity Through Connected’ Pieter Vis will perform several solos in the processing of the late Klaas Jan Mulder. The choir is led by Min Gerwin van der Post. Marco den Toom plays the great organ of famous Laurens Marcussen & Søn, Denmark. It also is being paid attention to this afternoon on the 100th anniversary of this very famous choir.

2005-06-06-08-11-16

Holländer Pieter Vis verabschiedet sich am Neujahrskonzert in der Laurens Kirche in Rotterdam

Auf diesem Konzert des neuen Jahres mit dem DEV Männerchor aus den Lagern in Rotterdam Bassbariton Pieter Vis wird (67) verabschieden als Konzertsänger. Er begann als Knabensopran in den sechziger Jahren, als die damals renommierten Rotterdam Jungen unter Leitung von Min seinem Gründer und Leiter, die späte Freek Velders. Als Solist trat er im In- und Ausland, darunter die Wiener Sängerknaben in Österreich. Nach Pieter im Jahr 1977 sein Staatsexamen klassischen Sologesang erhalten hatte, erwarb er direkten internationalen Ruhm als Bass-Bariton.

Mehr als 25 Datensätze und Dutzende von ihm veröffentlichten CDs, in denen er oft von renommierten Organisten und Pianisten, darunter Piet van Egmond, Asma und Simon C. Jansen begleitet wurde. Der jetzt 87-jährige Master Pianist Daniel Wayenberg spielte er bereits in den achtziger Jahren in der Doelen in Rotterdam. Vor kurzem waren sie als Duo in der Kleine Zaal des Concertgebouw in Amsterdam zu hören. Pieter Vis sang viele Oratorien und führten verschiedene Opernrollen, vor allem aber konzentrierte sich auf die spirituelle Lieder und Volkslieder aus vielen Ländern. 1996 wurde er mit einer Gold CD verkauft 100.000 vergeben Aufzeichnungen / CDs.
Neben seiner 40-jährigen Sängerin Karriere organisierte er in den letzten 17 Jahren in Antwerpen eine Reihe von Sommerkonzerten dem Titel ‚Young Talent aus den Niederlanden‘, die gut besucht waren. In den letzten vier Jahrzehnten spielte er Weihnachtskonzerte in Dordrecht, Houten, Utrecht, Rotterdam und in mehreren Städten in Belgien.

vrije-volk-febr-1975

An diesem Nachmittag singt Pieter Vis zum letzten Mal die schöne Französisch Weihnachtslied ‚Cantique de Noël‘ von Adolph Adam und das Lied ‚The Holy City‘ (Die heilige Stadt) Stephen Adams. Mit diesen beiden Songs konnte er in all diesen Jahren zahlreiche Besucher bewegen. Meister Pianist Daniel Wayenberg, wird ihn auf dem Flügel begleiten.

Mit Kampens männlich ‘Einheit durch Connected’ Pieter Vis werden mehrere Soli in der Verarbeitung des späten Klaas Jan Mulder durchführen. Der Chor wird von Min Gerwin van der Post geführt. Marco den Toom spielt die große Orgel des berühmten Laurens Marcussen & Søn, Dänemark. Es ist auch die Aufmerksamkeit auf diesen Nachmittag auf dem 100. Jahrestag des berühmten Chor bezahlt.

www.laurenskerkrotterdam.nl

Grote kerkplein 27, 3011 GC Rotterdam
http://www.laurenskerk.ntk.nl
Voorverkoop € 20,00 / tot 15 jaar € 10,00 / aan de kerk €25,00 en € 12,50
INFO: impresariopietervanderploeg@xs4all.nl

Print Friendly, PDF & Email